KURUMSAL YÖNETİM MEVCUT DURUM ANALİZİ (MDA)

İç Çevre Analizi :

Kurumun varoluş nedeninin ve vizyonun gerçekleştirilebilmesi için; mevcut yönetim, işgücü, teknoloji, hizmet, finansman ve yönetim sistemlerinin yetkinlik düzeyi ve kaynak varlığının yeterliliği ile etkinliğinin, verimliliğinin ve sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesidir.

 • Mevcut strateji ve hedeflerin incelenmesi
 • Ortaklık ve kurumsal yönetim yapısının değerlendirilmesi
 • Mevcut organizasyon yapısı, görev-yetki ve sorumlulukların incelenmesi
 • İş süreçlerinin incelenmesi; sistem bütünlüğü, etkileşim ve iletişim etkinliği ile kritik işlem verimliliklerinin  incelenmesi
 • İşgücü profilinin incelenmesi ve yetkinlik seviyesinin değerlendirilmesi
 • Mevcut İnsan Kaynakları sistem uygulamalarının incelenmesi
 • Ürün/hizmet konumlandırması, pazar yapısı ve müşteri ilişkilerinin ve beklentilerinin değerlendirilmesi
 • Toplam kalite anlayışının değerlendirilmesi
 • Mevcut performans sistemlerinin değerlendirilmesi
 • Kurumsal bilgi iletişim alt yapısının değerlendirilmesi

Dış Çevre Analizi :

Kurumun varoluş nedenini ve vizyonunu gerçekleştirebilmesi için yeterli fırsatların varlığını ve öngörülebilirliği yanında tehditlerin önlenebilirliğini ve öngörülebilirliğini pazar ve çevre koşulları çerçevesinde değerlendirmektir.

 • Pazarın coğrafi tanımı - önemli pazarlar ve potansiyel pazarlar
 • Ürün bazında toplam pazar büyüklüğü ve pazar payının tespit edilmesi
 • Pazar ve ürün konumlanmasının tanımlanması
 • Tanıtım faaliyetlerinin değerlendirilmesi
 • Müşteri satınalma taleplerindeki değişim ve eğilimlerin belirlenmesi
 • Rekabetin değerlendirilmesi
 • Tedarikçi pazarının değerlendirilmesi
 • Ticaret koşullarının değerlendirilmesi
 • Pazara giriş ve çıkış koşullarının incelenmesi
 • Dağıtım kanallarının yönetimi ve yeterliliği
 • Üretim girdileri ve bulunabilirlik
 • Üretim ve satış faaliyetlerinin uyumu
 • Teknolojik gelişmeler ve mevcut alt yapı
 • Satış sonrası hizmetlerin değerlendirilmesi

Strateji Geliştirme İçin Gerekli Bazı Öncül Göstergelerin Hazırlanması

Stratejik Planlama Ve Kurumsal Dönüşüm Programının Hazırlanması :

Şirketin Stratejik Yönetim Planı’nın hazırlanması ile Yönetsel Kapasite Geliştirme Programı’nın hazırlanması amaçlanmaktadır. Teşhis aşamasında tespit edilen bulguları dikkate alarak yapılandırılacak İK sistemlerine yönelik temel prensiplerin belirlenmesi, tasarımların yapılmasıdır.

 • Stratejik Planın MDA Raporu ve kurumsal temel değerler temelinde güncellenmesi,
 • SWOT Analizi
 • Misyon, Vizyon Tanımlamaları
 • Stratejik Amaçlar ve Ana İş Hedefleri
 • Temel Strateji ve Stratejiyi Destekleyen Ana Strateji Başlıklarının Belirlenmesi
 • Kurumsal, Rekabet ve Bölüm/İşlevsel Stratejilerin Seçilmesi
 • Strateji ve Sürdürülebilirlik Hedefleri Matrisi
 • Sürdürülebilirlik Hedefleri
 • Faaliyet Planı
 • Strateji Planı’nın üst yönetim ile paylaşılması ve mutabakat sağlanması