Mevcut Durum Analizi :

Kurumun varoluş nedeninin ve vizyonun gerçekleştirilebilmesi için; mevcut yönetim, işgücü, teknoloji, hizmet, finansman ve yönetim sistemlerinin yetkinlik düzeyi ve kaynak varlığının yeterliliği ile etkinliğinin, verimliliğinin ve sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesidir.

Hedef Bazlı Performans Yönetim Sisteminin Yapılandırılması :

Yönetimin ihtiyaçlarına cevap veren, şirket çalışanları ve yöneticileri tarafından kabul gören, adil değerlendirmeye imkan veren, uygulanabilen bir performans yönetimi sisteminin yapılandırılması ve uygulamaya alınması.

Yetkinlik Modelinin Geliştirilmesi :

Yetkinlik Modeli, kurumunuzun vizyonuna hangi yetkinliklere sahip çalışanlarla ulaşabileceğinizi ortaya koyan ve çalışanlarınıza kurumunuzun başarı kriterlerini iletmenize yarayan bir araçtır. Yetkinlik Modelinin geliştirilmesi, kurumunuzu geleceğe taşıyacak olan çalışanların niteliklerinin şirket gereklilikleri ve yönetim beklentilerini dikkate alarak belirlenmesini içermektedir. Yetkinlikler; kurumun vizyon, misyon, değer ve stratejileri ile örtüşecek şekilde tanımlanmalıdır. Yetkinliklerin doğru bir şekilde tanımlanabilmesi için organizasyon yapısı içerisinde tanımlı unvan ve pozisyon yapıları, iş analizine dayalı görev tanımlarının ve görev gerekliliklerinin varlığı önem arz etmektedir.

Görev Tanımlarının Yapılandırılması :

Şirkete ait tüm görev tanımları tek tek incelenerek tanımların sadeleştirilmesi, bağlı olduğu faaliyet başlıklarının oluşturulması, diğer bölümlerle ilişkilerinin kurulması ve yetki seviyelerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Kariyer Yönetim Sisteminin Yapılandırılması :

Kurumun ihtiyaç duyduğu liderlik yetkinliklerinin sürekliliğinin sağlanması amacı ile; atama, terfi, yetenek havuzu ve yedekleme sistemini içeren bir kariyer yönetimi sisteminin oluşturulması.

Eğitim ve Gelişim Sisteminin Yapılandırılması :

Performans yönetimi ve kariyer yönetimi ile ilişkilendirilmiş, yetkinlik temelli, bireye ve organizasyona yönelik eğitim ihtiyaç analizi, eğitimlerin planlanması, eğitimlerin verilmesi ve eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan bir eğitim ve gelişim sisteminin tasarlanması.

Ücret ve Ödüllendirme Sisteminin Yapılandırılması :

Rekabetçi bir ücret ve ödül sistemi ile çalışanların motivasyonunun ve bağlılığının desteklenmesi amacı ile şirket stratejileri, politika ve hedefleri ile uyumlu performans odaklı bir ücret ve ödüllendirme sisteminin kurulması.